Stratejik Hedefler | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Stratejik Hedefler

1. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
 • Tüm süreçlere ilişkin veri toplanmasının sağlanması
 • Kalite güvence sistemine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin görünürlüğünün artırılması
 • Ulusal düzeyde akreditasyon süreçlerinin tamamlanması
 • Paydaşların belirlenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması
2. EĞİTİM – ÖĞRETİM
 • Lisans, YL, Doktora programlarında Yurt dışı öğrenci sayısını artırıcı çalışma yapılması
 • Erasmus vb. programlarla öğrenci, öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması
 • Her lisans programının lisans üstü programına sahip olmasının desteklenmesi
 • Disiplinlerarası lisansüstü program sayısının artırılması
 • Müfredatın güncellenmesi, Lisans müfredatının disiplinlerarasılık, uluslararasılık ve akreditasyon kriterlerini yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmesi
 • Bölüm / Alan dışı seçmeli derslerin artırılması
3. ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME
 • Uluslararası dış paydaşlarla yapılan proje sayısının ve kongre etkinliklerinin artırılması
 • Uluslararası – Türkiye’de bulunan sanayi, ekonomi, ticaret dünyası ile sektörel işbirliklerin yapılması
 • Uluslararası indekslerden SCI, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde yayımlanan makale sayısını artırılması
 • Bilimsel yayınlardan alınan atıf sayısını ve oranını artırılması, dolayısıyla özgün yayın sayısının artırılması
 • Proje sayılarının arttırılması
 • TÜBİTAK, AB, vb kurumlar tarafından desteklenen lisansüstü tezlerin sayısının artırılması
 • Lisansüstü tezlerde alan indeksine giren bilimsel çalışmaların sayısının artırılması
4. TOPLUMSAL KATKI
 • Kurumun toplumsal katkı potansiyelini artırmaya dönük farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi
 • Toplumsal katkı sağlayan bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği fırsatlarının yaratılması
 • Toplumsal katkı sağlayan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla proje vb.  çalışmalarla işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi
 • Kamu ve sivil toplum kuruluşları ile topluma hizmet konusunda duyarlılığı arttırmaya yönelik proje çalışmalarının yürütülmesi
 • Ortadoğu ülkeleri ile toplumsal işbirliği projelerinin geliştirilmesi
 • Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmesi
 • Öğrenci kulüp çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi
 • Öğrenci kulüp faaliyetlerinin çeşitliliğinin artması
5. YÖNETİM SİSTEMİ
 • Her bir birimin organizasyon şemasının ve görev tanımının yapılması
 • Kurum dışından sağlanan hizmetlerin kalitesinin arttırılmasında, birimlerarası etkileşimin artırılması
 • Üniversite içinde veya dışında üniversiteyi ilgilendiren etkinlik, faaliyet ve çalışmalardan çıkan verinin büyük veri olarak toplanması ve bu verilerinyönetim süreçlerinde kullanılması
 • Birimler içerisinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmaların yapılması
 • Yönetim süreçlerinde katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi için gerekli çalışmaların planlanması
 • Öğretim üyelerinin ders yüklerinin AR-GE faaliyetlerine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi
 • Her yıl kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısının artırılması
 • Öğrenci kulüp faaliyetlerinin çeşitliliğinin artması