Dergiler | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dergiler

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi
Journal of Zeugma Health Research

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi tıbbi bilimler, hastalıklarda beslenme, toplumda beslenme ve sağlık sorunları, toplu beslenme sistemleri, besin ve beslenme bilimi, ortopedik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, ortez-protez ve rehabilitasyonu, onkolojik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, kadın sağlığı ve rehabilitasyonu, hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, hemşirelikte eğitim ve yönetim, ilk ve acil yardım, sağlık teknolojileri, ergoterapi, odyoloji, konuşma terapisi, sağlık turizmi, sosyoloji, psikoloji, çocuk gelişimi, işletme ve iktisat gibi sağlıkta kaliteye yönelik çalışmaları içeren İngilizce ve Türkçe araştırma makaleleri ile birlikte vaka sunumları ve derleme makalelerine yer vermektedir.

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi yılda 3 kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi aynı zamanda, başyazılar, editöre mektup, ulusal ve uluslararası kongreler, panel toplantıları, konferans  ve sempozyumlardaki özetleri yayınlar ve güncel ilgi alanlarının önemli konuları üzerine açık bir tartışma forumu olarak işlev görebilir.

2021

Sayı 2-3

2021

Sayı 1

2020

Sayı 3

2020

Sayı 2

2020

Sayı 1

2019

Sayı 1

 “Zeugma Sağlık Araştırmaları” Dergisi Yazım Kuralları

“Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi” sağlık ve sağlıkta kalitenin artırılması ile ilgili orijinal araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektupları Türkçe ve İngilizce olarak  kabul eder.

Türkçe makalelerde dil uygunluğu Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts) temel alınarak yapılmalıdır. İngilizce makaleler ve özetler ise, bu dilin kullanımında yetkin kişiler tarafından incelenmiş olmalıdır.

Makaleler, “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto büyüklüğünde ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Sayfanın her iki kenarında 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Orijinal araştırma makalelerinin 7, derlemelerin 10, olgu sunumlarının 3 ve editöre mektupların 1 sayfayı aşmaması tavsiye edilir( kapak sayfası, özet, abstract, kaynaklar, tablolar ve şekiller hariç). Sayfa tek sütün düzeninde hazırlanmalıdır.

Başlıkların her biri ayrı sayfada başlayacak şekilde “Kapak Sayfası”, “Özet (Türkçe ve İngilizce)”, “Metin”, “Kaynaklar”, “Tablolar”, ve “Şekiller” bölümlerini içeren tek bir dosya Word ve pdf olarak hazırlanmalıdır.

Orijinal araştırma makaleleri için gerekli etik kurul izinleri ve aydınlatılmış onamlar alınmış olmalı ve makale metni içinde etik kurul numara ve tarihi ile belirtilmelidir.

Kapak sayfası:

Makalenin başlığı çalışmayı tanımlar nitelikte olmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, ORCİD no, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır. Makalenin iletişimden sorumlu yazarının, güncel adresi, e-posta adresi, ulaşılabilir telefon numaraları (GSM telefon numarası mutlaka verilmeli) başlık sayfasına eklenmelidir. Çalışma, herhangi bir bilimsel toplantıda bildiri olarak daha önce sunulmuş veya özeti yayınlanmış ise, bu sayfada belirtilmelidir. Dergiye gönderilen yazı ile ilgili herhangi bir kuruluştan destek alındı ise yine başlık sayfasında belirtilmelidir.

Özet:

Özet metni, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir. Her iki dildeki özet de 250 sözcük sınırını aşmamalıdır. Türkçe özet: Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç, İngilizce özet: Purpose, Methods, Results ve Conclusion konu başlıklarını içermelidir. Olgu özetleri başlık olmaksızın tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır. Özet bölümünde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir. Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet ve anahtar kelimeler birebir aynı olmalıdır.

Ana Metin:

Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

Giriş: Çalışma konusu ile ilgili literatür bilgisi ve çalışmanın amacını içermelidir.

Yöntem: Bu bölümde kullanılan araştırma yöntemi açık ve kısa tanımlar halinde kaynak gösterilerek sunulmalıdır. İstatistiksel analiz, bu bölümün sonunda alt başlık halinde belirtilmelidir.

Bulgular: Bu bölümde çalışmanın sonuçları verilmeli, yorum yapılmamalıdır. Veriler mümkün olduğunca net, tercihen tablo ya da şekil içinde sunulmalıdır. Tabloların çok fazla olmasından ve dergi sayfa sınırlarını aşmasından kaçınılmalıdır. Tablo sayısı en fazla 5 adet olmalıdır. Tablolar yazı stiline uygun hazırlanmalıdır. Tablolar excel formatında hazırlanarak ayrıca gönderilmelidir. Her kutucuk tek bir ifadeyi belirtmelidir. Hücre birleştirme yapılmamalıdır. Aritmetik ortalama± standart sapma ifadeleri arasında noktadan sonra 1 basamak belirtilmelidir (Örnek 14.9±2.6 ). Tablolar metin içerisinde değil, kaynaklardan sonraki bölümde Tablolar başlığı altında yer almalıdır.

Örnek:

Tablo 1:

1. yıl 2. yıl 3. yıl
n (%) n (%) n (%)
9 -10yaş
11-12 yaş
12-13

 

 

Tartışma: Bu bölümde bulgulardan çıkarılan sonuçlar ele alınmalı; bulgular güncel literatür eşliğinde tartışılmalı ve yorumlanmalıdır. Kullanılacak literatürün, yazarların bulguları ile doğrudan ilişkili olmasına dikkat edilmelidir. Bulgularda kullanılan istatistik sonuçları bu bölümde tekrar edilmemelidir. Tartışma sonunda çalışmanın limitasyonları alt başlıkla belirtilmelidir.

Sonuç: Bu bölüm tartışma sonucunda ve bir paragraf olacak şekilde çalışmadan elde edilen sonuçların alana katkısı ve/veya klinik mesajı içermelidir.

Yayın Hakları Sözleşmesi ve Çıkar Çatışması Formu (boş formlara zeugmahealth.hku.edu.tr adresinden ulaşılabilir) yazarlar tarafından imzalanmış olarak JPEG formatında dosya şeklinde gönderilmelidir.

Metinde fazla kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır. Tüm kısaltılacak terimler metinde ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir. Özet bölümünde kısaltması yapılan kelimeler, metinde ilk geçtiği yerde tekrar uzun şekilleri ile yazılıp kısaltılmalıdırlar. Kısaltmalar standart ifadeler şeklinde olmalıdır.

Teşekkür: Çalışma için destek olan kişi ve kuruluşlara bu bölümde teşekkür edilebilir. Mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynaklar, metinde cümle bitiminde noktadan önce köşeli parantez gösterilmelidir. (Örnek:…….tarafından bildirilmiştir [16].) Birden çok ve ardışık sayıyla verilen kaynağa atıf varsa [15, 16, 17, 18] yerine, [15-18] şeklinde kullanılmalıdır. Kaynaklar arasına virgül konulmalı, virgülden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Yayınlanmamış gözlem ve kişisel görüşmelerin kaynak gösterilmesinden kaçınılmalıdır. Kitaplar çok gerekli ise kaynak gösterilmeli ve en fazla 2-3 kitap ile sınırlandırılmalıdır. Standart makalede yazar sayısı 3 ve daha az ise tüm yazarların adları yazılmalı, 3’ten fazla yazarın yer aldığı kaynaklarda ise ilk 3 yazar yazılarak sonraki yazarlar için “et al.” kısaltması kullanılmalıdır. Kaynakta gösterilecek dergi adları Index Medicus’ta kullanıldığı şekilde kısaltılmalıdır (Bkz: http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/). Kaynak yazımı Vancouver sistemine göre aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Metin içerisinde kaynak belirtilirken isimden sonra Türkçe yazılarda “vd”, İngilizce yazılarda et al ifade kullanılır. (Örnek: Öztürk vd. yaptıkları çalışmada…)

Standart Dergi Makalesi:

Intiso D, Santilli V, Grasso MG, et al. Rehabilitation of walking with electromyographic biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke. 1994;25:1189-1192.

Standart Dergi Makalesi (dergi eki içeren sayıda çıkmışsa):

Irzyk K, Bienias P, Kostrubiec M, et al. Six-minute walk test reflects neurohormonal activation and right ventricular function in systemic sclerosis patients. Clin Exp Rheumatol. 2013;31(2 Suppl 76):S18-S23.

Elektronik Formatta Makale:

Gibson N, Johnston K, Bear N, et al. Expiratory flow limitation and breathing strategies in overweight adolescents during sub maximal exercise. Int J Obes (Lond). 2013 Jul 30. doi: 10.1038/ijo.2013.137.

Kitap:

Getzen TE. Health Economics: Fundamentals of Funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.

Kitap Bölümü:

Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.

Birden fazla editör varsa: editors.

Tez:

Kaplan SI. Post-hospital home health care: the elderly access and utilization (thesis). St. Louis (MO): Washington Univ; 1995.

Dergi makaleleri (Journal articles)

Kitap ve Diğer Monograflar (books and other monographs)

 1. Sadece yazar (personal authors): Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd ed. London: S. Paul, 1986.
 2. Editör(ler)in yazar olması (editor(s), compiler as author): Diener HL, Wilkinson M, editors. Drug induced headache. New York: Springer-Verlag, 1988.
 3. Bir kuruluşun yazar ve basımcı olması (organization as author and publisher): Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS. Charlottesville: The Foundation, 1987.
 4. Kitap bölümü (chapter in a book): Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA Jr. Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974;457-72.
 5. Konferans tebliğleri (conference proceedings): Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical community response. Proceedings of the First AMA National Conference on Child Abuse and Neglect; 1984 Mar 30-31; Chicago.: American Medical Association, 1985.
 6. Konferans makalesi (conference paper): Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, editors. Indoor air and human health. Proceedings of the Seventh Life Sciences Symposium; 1984 Oct 29-31; Knoxville (TN). Chelsea (MI): Lewis, 1985;69-78.
 7. Bilimsel ve teknik rapor (scientific and technical report): Akutsu T. Total heart replacement device. Bethesda (MD): National Institutes of Health, National Heart and Lung Institute; 1974 Apr. Report No.: NIH-NHLI-69-2185-4.

Tablolar-Grafikler-Şekiller-Resimler

Tüm tablolar, grafikler, şekiller ve resimler ayrı ayrı sayfalarda ve metin son kısmında (kaynaklardan sonra)yer almalıdır. Yazı içinde kullanılan tüm Grafikler-Şekiller-Resimler “Şekil” olarak, tablolar ise “Tablo” olarak adlandırılmalıdır. Her birine metinde geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Tabloların başlıkları anlaşılır şekilde tablonun üzerine, şekillerin başlıkları ise şeklin altına yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı basım izni birlikte yollanmalıdır. Şekiller ‘jpeg’ sıkıştırma tekniği ile ve her bir şekil ayrı bir dosyaya kaydedilerek hazırlanmalıdır. Şekiller en az 9×13 cm boyutunda ve 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Hastanın kimliğinin anlaşılabileceği resimlerde, hastanın ya da kanuni temsilcisinin imzalı onayı gönderilen yazıya eklenmeli, aksi halde söz konusu kişi ya da kişilerin isimleri ya da gözleri bantla kapatılmalıdır.

Derlemeler:

Dergiye derlemeler editörler kurulu daveti ile kabul edilmektedir. Derginin ilgi alanına giren derlemeler editörlerce değerlendirilir

Olgu Sunumları:

Nadir görülen ve önemli klinik deneyimler sunulmalıdır. Giriş, olgu ve tartışma bölümlerini içerir.

Editöre Mektuplar:

Bu tip yazılar Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi son altı ayda yayımlanan yazılar hakkında görüşlerin açığa konduğu yazılardır. Yazı maksimum 1000 kelime (veya 750 kelime ve bir adet tablo veya şekil) ve 5 kaynaktan oluşmalıdır. Mektuplar Editörler Kurulu’nun kararı ile yayınlanır. Yazarlar mektuplarını göndermeden önce Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi Editörü adına (deniz.erdankocamaz@hku.edu.tr) ile temasa geçmelidir. Yayımlanmış makaleleri yorumlayan mektuplar makalenin yayımlanmasından sonraki altı ay içinde gönderilmelidir; mektup (gerektiğinde) cevaplanması için orijinal makalenin yazarına gönderilir.

Bilimsel Mektuplar:

Bu tip yazılar klinik açıdan önemli veri ve buluşları duyurmayı amaçlayan ön bildirilerdir. Metnin bölümleri yoktur; maksimum 1000 kelime, bir adet tablo veya şekil ve en fazla 10 kaynaktan oluşur. Mektuplar Editörler Kurulu’nun kararı ile yayınlanır. Yazarlar mektuplarını göndermeden önce Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu ile temasa geçmelidir.

Dergiye yayın gönderme, süreç takibi ve sistem ile ilgili teknik sorularınız için zeugmainfo@hku.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Yayın Hakları  Sözleşmesi

Aşağıda imzası olan yazarlar olarak çalışmanın içeriğinin hazırlanması, uygulanması, veri analizi ve yazılması aşamalarına yeterli düzeyde katıldığımızı ve bu konuda sorumluluk aldığımızı onaylıyoruz. Makalemizin özgün olduğunu doğruluyoruz. Makalenin son halini kontrol ettiğimizi ve yayımlanmasını uygun bulduğumuzu belirtiriz. Bu makalenin veya aynı yazarlar tarafından yazılan benzer içerikli bir makalenin başka bir dergide yayımlanmadığını ve başka bir dergiye  yayımlanmak üzere gönderilmediğini beyan ederiz.

…………………………………………………………………………………………………………………… başlıklı makalenin tüm yayın haklarını Zeugma Sağlık Araştırmaları Dergisi ‘ne devrediyoruz.

 1. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 2. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 3. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 4. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 5. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 6. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 7. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 8. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 9. Yazar:…………………………………………………..İmza:………………………………Tarih:………………………….
 10. Yazar:…………………………………………………İmza:………………………………Tarih:………………………….

Sözleşme İndir

  Makale Dosyası *:

  Kapak Sayfası *:

  Yayın Hakları Sözleşmesi *: