SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
4. SINIF KLİNİK ÇALIŞMA YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK
 
AMAÇ;
MADDE 1:Bu yönergenin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 4. Sınıf öğrencileri için 7-8. Yarıyıllarda FTR 415 Klinik Çalışma I, FTR 418 Klinik Çalışma II uygulama derslerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulamayı düzenlemektir.
 
KAPSAM
MADDE 2: Bu yönerge Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
 
MADDE 3: Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri FTR 415 Klinik Çalışma I ve FTR 418 Klinik Çalışma II uygulama derslerini bu yönerge hükümlerine göre yaparlar.
 
MADDE 4: Dördüncü sınıf pratik uygulamaları, FTR 415 Klinik Çalışma I ve FTR 418 Klinik Çalışma II derslerini kapsar.
 
DAYANAK
MADDE 5: Bu yönerge, 11-09-2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans Lisans eğitim yönetmeliğine dayanılarak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
FTR 415 KLİNİK ÇALIŞMA I VE FTR 418 KLİNİK ÇALIŞMA II YÖNERGESİ
GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE 6: FTR 415-Klinik Çalışma I ve FTR 418-Klinik Çalışma II
a. Bu uygulama programı ile öğrencilerin teorik ve pratik derslerde kazandıkları bilgi ve beceriyi çalışma ortamında uygulayabilmelerini, fizyoterapistlik mesleğini (görevleri, sorumlukları, çalışma alanları ve çalışma teknikleri vb.) öğrenmelerini, meslek elemanlarının karşılaştıkları güçlükler ve çözüm yolları üzerinde bilgi ve beceri sahibi olmalarını amaçlar. Bu amaçla öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Uygulama Ünitelerinde veya Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca fizyoterapist denetiminde klinik çalışma yapmak zorundadır.
b. Bu klinik çalışma, toplamda 448 saatten az olmamak kaydıyla bir dönemlik (güz veya bahar) süreyi kapsar.
c. Klinik çalışma yapan öğrencilere bu kapsamda hiçbir ödeme yapılmaz.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
KLİNİK ÇALIŞMA SÜRESİ, DEVAM DURUMU, MAZERET VE İZİN
Çalışma Saatleri
MADDE 7: Her bir klinik çalışma için çalışma süresi öğrencinin uygulama yaptığı kurumun ve tedavi ünitesinin çalışma saatlerine göre klinik çalışma sorumluları tarafından belirlenir.
 
Devam Zorunluluğu ve Mazeretler:
MADDE 8: Klinik çalışmaya devam zorunludur. Klinik çalışmalarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrenciler, klinik çalışma notlarını alabilmeleri için, her bir uygulamada devamsızlık yaptıkları 1 gün için 1 gün, 2 gün için 4 gün telafi yapmak zorundadırlar.  Devamsızlık yaptığı 3 günde klinik çalışma tekrarlanır.
 
Herhangi bir nedenle klinik çalışmaya katılamayan öğrencinin mazeretini belgelemesi gerekmektedir. Üç iş gününe kadar olan devamsızlıklarda mazeretlerin, klinik çalışma sorumlusuna iletilmesi gerekmektedir. Üç iş günü ve fazlası devamsızlıklarda mazeretini belgeleyen ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince klinik çalışmaya devam edemez ve raporu bittiğinde klinik çalışmasını telafi eder. Telafi klinik çalışma danışmanının denetiminde yürütülür.
Telafisini yapmayan öğrenci “NA” notu alarak klinik çalışmadan kalır ve klinik çalışmayı tekrarlar.
 
İzinler:
MADDE 9;
Öğrencilere, yurt içi ve dışı eğitim ve araştırma olanaklarının doğması veya belgeledikleri önemli mazeretleri bulunması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilebilir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
4. SINIF KLİNİK ÇALIŞMA SINAVI HAKKINDA HÜKÜMLER
Klinik Çalışma Notu:
MADDE 10;
a- Öğrencilerin başarısı tedavi üniteleri klinik çalışmaları ve kurum klinik çalışmaları sonunda klinik çalışma yürütücüsünün yaptığı değerlendirme ve dönem sonunda teorik ve pratik olarak yapılan genel sınav sonucu ile değerlendirilir.
b- Öğrencinin klinik çalışmaları, klinik çalışma yürütücüsü tarafından "Öğrenci Değerlendirme Formu" göz önüne alınarak değerlendirilir.
c- Öğrencinin değerlendirilmesinde klinik çalışma yürütücülerinin öğrenci hakkındaki görüşleri, öğrencilerin klinik çalışma dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.
d- Öğrencinin tedavi üniteleri klinik çalışmaları ve kurum klinik çalışmaları değerlendirmesinden aldığı notların aritmetik ortalaması alınarak dönem sonu genel notuna katkısı %20 olarak yansıtılır. Tedavi üniteleri ve kurum klinik çalışmalarının tümünün bitimini  takiben ilk pazartesi günü teorik sınav yapılır ve öğrencinin dönem sonu genel notuna %20 olarak yansıtılır.
e- Dönem sonunda yapılan pratik genel sınav notunun, dönem sonu genel notuna katkısı % 60’dır.
f- Klinik çalışma notu tam not 100 (yüz) üzerinden belirlenir.
g- Öğrencinin klinik çalışmadan başarılı olabilmesi için tam not (AA) üzerinden en az DD almış olması gerekir.
h- Klinik çalışma notları, klinik çalışma yürütücüleri tarafından uygulamanın bitiminden itibaren bir hafta içinde klinik çalışma sorumlularına iletilir.
i-Klinik çalışmayı tamamlamayan öğrenciye başarısız “FF” notu verilir.
 
 
 
 
Klinik Çalışmaların Tekrarı:
MADDE 11;
a FTR 415-Klinik Çalışma I, FTR 418-Klinik Çalışma II içindeki uygulamaların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, dönem sonu notu da başarısız ise tüm klinik çalışmayı tekrar eder ve klinik çalışma tekrarını takip eden yılda yapar
 
Sınav Günleri ve Şekli:
MADDE 12;
a- Hasan KalyoncuÜniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tedavi Üniteleri ve diğer kurum klinik çalışmaları, klinik çalışma sonunda klinik çalışma yürütücüsü tarafından "Öğrenci Değerlendirme Formu" göz önüne alınarak değerlendirilir.
b- Genel Klinik Çalışma sınavları klinik çalışma dönemi sonunda, daha önceden ilan edilen ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır. Sınavlar teorik ve pratik olarak yapılır.
c- Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadırlar. Sınava zamanında veya sınavın teorik veya pratik bölümlerinden herhangi birine girmeyen öğrencinin notu  başarısız sayılır.
d- Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye “FF” notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
4. SINIF KLİNİK ÇALIŞMA PUAN, NOT, DERECE VE KATSAYILAR
Puan, Not, Derece ve Katsayılar:
MADDE 13;
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü FTR 415-Klinik Çalışma I ve FTR 418-Klinik Çalışma  II değerlendirilmesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan notlar ve katsayılar geçerlidir.  
 
ALTINCI BÖLÜM
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 14;  Öğrenciler, klinik çalışma sonuçları için bölüm sekreterliğine beş (5) iş günü içerisinde dilekçe ile başvurup itirazda bulunabilirler.
 
 
Klinik Çalışma Yapan Öğrencilerin Sorumlulukları
MADDE 15;
a- Öğrencinin genel görünüş, davranış ve giyim şekli ilgili kurumun yönetmeliğine uygun olmalıdır. Klinik çalışma süresince genel davranış, görünüş ve kıyafetler izlenerek değerlendirilecektir.
 
b- Öğrenci, bölüm tarafından hazırlanan klinik çalışma programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı'nın onayı olmadan klinik çalışma dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez.
c- Öğrenci klinik çalışmanın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
d- Klinik çalışma yapan her öğrenci klinik çalışma yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı mekanı, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür.
Yukarıda belirtilen tüm sorumluluklar öğrenciye aittir ve sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
 
Klinik Çalışma sorumluları ve görevleri
MADDE 16;
a) Bölüm Başkanı: Klinik çalışma organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği bölümde görevli bir öğretim elemanına devredebilir.
Bölüm Başkanının görevleri;
-Klinik çalışma eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
– Klinik çalışma eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmektir.
 
b) Klinik Çalışma Sorumlusu: Bölüm Başkanı tarafından bölümde görevli öğretim elemanlarından biridir.
Klinik Çalışma Sorumlusunun Görevleri;
-Akademik Takvime bağlı olarak klinik çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanının onayına sunmak,
-Klinik çalışma yapacak öğrencilerin, uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili klinik çalışma yapılacak kurumlarına göndermek,
-Klinik çalışma eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
– Klinik çalışma sonunda verilen notları ilan etmektir.
 
c) Klinik Çalışma Yürütücüsü: Klinik çalışma yapılan kurumda öğrenciye görev, eğitim veren ve denetleyen fizyoterapisttir.
Klinik Çalışma Yürütücüsünün Görevleri;
-Klinik çalışma eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
– Öğrencilerin sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirip getirmediğini denetlemek,
-Öğrencinin klinik çalışmaya yönelik uygulamalara vereceği notu klinik çalışma değerlendirme formunda belirterek klinik çalışma sorumlusuna göndermektir.
 
Öğrencilerin Klinik Çalışma Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar
MADDE 17;
Öğrencinin klinik çalışma esnasında karşılaştığı sorunları öncelikle ilgili klinik çalışma yürütücüsüne iletir. Gerekli görüldüğü takdirde ise klinik çalışma sorumlusuna ve Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Çalışma saatleri esnasında karşılaşılan sorunlar klinik çalışma yürütücüsüne danışılarak çözümlenecektir.
 
Yürürlük
MADDE 18; Bu klinik çalışma yönergesinin hükümleri 2017-2018 öğretim yılının başından itibaren bütün öğrencilere uygulanmak üzere yürürlüğe girer. Bu yönerge hükümleri Hasan kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı ve Rektör tarafından yürütülür.
 
Prof. Dr. Kezban BAYRAMLAR
 
 
Yrd. Doç. Dr. Serkan USGU                                                       Uzm. Fzt. Murat Ali ÇINAR
 

S.No Öğrenci No Ad Soyad  
1 131403090 Gylezar Kamber Okudum anladım, kabul ediyorum
2 141403069 Olgun ŞAHİN Okudum anladım, kabul ediyorum
3 141403112 Yağmur ÜLGER Okudum anladım, kabul ediyorum
4 141403116  Tuğçe Biçer Okudum anladım, kabul ediyorum
5 141403118 Sümeyye Bastan Okudum anladım, kabul ediyorum
6 151403001 Sadık Furkan ÇELİK Okudum anladım, kabul ediyorum
7 151403003 Sena ÇEVİK Okudum anladım, kabul ediyorum
8 151403004 Ebru KEKLİKCİ Okudum anladım, kabul ediyorum
9 151403005 Hasan Hüseyin  BIYIK Okudum anladım, kabul ediyorum
10 151403006 Melek ARSLAN Okudum anladım, kabul ediyorum
11 151403007 Esat REMAZAN Okudum anladım, kabul ediyorum
12 151403008 Dilan YEŞİLBAĞ Okudum anladım, kabul ediyorum
13 151403009 Seher ŞENTÜRK Okudum anladım, kabul ediyorum
14 151403010 Gülbahar BOZKURT Okudum anladım, kabul ediyorum
15 151403012 Niğmet Büşra DIĞRAK Okudum anladım, kabul ediyorum
16 151403014 Cennet ÇELİK Okudum anladım, kabul ediyorum
17 151403015 Işıl ÇELEP Okudum anladım, kabul ediyorum
18 151403016 Nursena İŞİNİ Okudum anladım, kabul ediyorum
19 151403017 Mustafa DEMİR Okudum anladım, kabul ediyorum
20 151403018 Hasan EKİNCİ Okudum anladım, kabul ediyorum
21 151403019 Hatice Kübra AYĞAN Okudum anladım, kabul ediyorum
22 151403020 Hatice Kübra ASLAN Okudum anladım, kabul ediyorum
23 151403021 Mazlum ÖZTÜRK Okudum anladım, kabul ediyorum
24 151403022 Kamile YILDIRIM Okudum anladım, kabul ediyorum
25 151403023 Mehmet Mucahit BAKIRCI Okudum anladım, kabul ediyorum
26 151403025 Yeter ALTINBAŞ Okudum anladım, kabul ediyorum
27 151403027 Ezgi ÖZMERMER Okudum anladım, kabul ediyorum
28 151403029 Meral BEYAZŞAHİN Okudum anladım, kabul ediyorum
29 151403030 Türkmen Uğur YILMAZ Okudum anladım, kabul ediyorum
30 151403031 Emin Berkay ŞENBAY Okudum anladım, kabul ediyorum
31 151403033 Arzunur POLAT Okudum anladım, kabul ediyorum
32 151403034 Nazlı KENDİRCİ Okudum anladım, kabul ediyorum
33 151403035 Sümeyye ERTÜRK Okudum anladım, kabul ediyorum
34 151403036 Selver Seval SOĞAN Okudum anladım, kabul ediyorum
35 151403037 Hande Buket ÖNEN Okudum anladım, kabul ediyorum
36 151403038 Mehmet SÜRMELİ Okudum anladım, kabul ediyorum
37 151403040 Hasan TEMİZ Okudum anladım, kabul ediyorum
38 151403042 Vildan ABUZEROĞLU Okudum anladım, kabul ediyorum
39 151403043 Eren ÖZKALE Okudum anladım, kabul ediyorum
40 151403044 Gonca KÖRDEVE Okudum anladım, kabul ediyorum
41 151403046 Şevval KIRAÇ Okudum anladım, kabul ediyorum
42 151403047 Fırat KAYA Okudum anladım, kabul ediyorum
43 151403048 Abdurrahman Onur KÖYLÜ Okudum anladım, kabul ediyorum
44 151403049 Mustafa Kaya Okudum anladım, kabul ediyorum
45 151403051 Feride KAÇAR Okudum anladım, kabul ediyorum
46 151403052 Alptekin AKYILDIZ Okudum anladım, kabul ediyorum
47 151403053 İbrahim Halil Metin ÇELİK Okudum anladım, kabul ediyorum
48 151403055 Tevfik GÖK Okudum anladım, kabul ediyorum
49 151403056 Merve DALBUDAK Okudum anladım, kabul ediyorum
50 151403059 Betül Birgül KUTLU Okudum anladım, kabul ediyorum
51 151403060 Büşra BAĞIR Okudum anladım, kabul ediyorum
52 151403061 Berkay Utku GÜNEŞ Okudum anladım, kabul ediyorum
53 151403062 Hüsne Gül DOĞAN Okudum anladım, kabul ediyorum
54 151403063 Handenur ÖZÇINAR Okudum anladım, kabul ediyorum
55 151403064 Mehmet TÜRKER Okudum anladım, kabul ediyorum
56 151403066 Ferdane ÇALIK Okudum anladım, kabul ediyorum
57 151403067 Çağatay YOZCU Okudum anladım, kabul ediyorum
58 151403068 Mehmet DİKME Okudum anladım, kabul ediyorum
59 151403069 Necmettin KARUSERCİ Okudum anladım, kabul ediyorum
60 151403070 Serhat Bekir CAN Okudum anladım, kabul ediyorum
61 151403078 Günay NURTAŞ Okudum anladım, kabul ediyorum
62 151403084 Rahime Bilgehan AYKAL Okudum anladım, kabul ediyorum
63 151403086 Mina Büşra TÜLÜCE Okudum anladım, kabul ediyorum
64 151403091 İlkay YILDIRIM Okudum anladım, kabul ediyorum
65 151403098 Nevin SAYILI Okudum anladım, kabul ediyorum
66 151403105 Saad TOKSÖZ Okudum anladım, kabul ediyorum
67 151403106 Lina MANLA Okudum anladım, kabul ediyorum
68 151403108 Hamren KHALAF Okudum anladım, kabul ediyorum
69 151403120 Derya ATAŞ Okudum anladım, kabul ediyorum
70 151403121 Yaren YASSI Okudum anladım, kabul ediyorum
71 151403123 İsa KOÇ Okudum anladım, kabul ediyorum
72 151403125 Muhammed Mirza GÜNEY Okudum anladım, kabul ediyorum
73 151403126 Ülfet KOCAMAN Okudum anladım, kabul ediyorum
74 151403129 Muhammed Demir Okudum anladım, kabul ediyorum
75 161403067 Tülün ŞAHBUDAK Okudum anladım, kabul ediyorum
76 161403081 Seray ÇEFT Okudum anladım, kabul ediyorum
77 161403086 Bilge GÜRBÜZ Okudum anladım, kabul ediyorum
78 161403087 Hasan KAYA Okudum anladım, kabul ediyorum
79 161403091 Ayşe HOMAN Okudum anladım, kabul ediyorum
80 161403093 Ali KASIRGA Okudum anladım, kabul ediyorum
81 161403095 Fadime İpek KURT Okudum anladım, kabul ediyorum
82 161403097 Elif YİĞİT Okudum anladım, kabul ediyorum
83 161403098 Esma Helin ÇELİK Okudum anladım, kabul ediyorum
84 161403099 Yasemin Açelya GÖKTAŞ Okudum anladım, kabul ediyorum
85 161403111 Aslıhan TEKERLEK Okudum anladım, kabul ediyorum
86 161403113 Ayşe YAZGAN Okudum anladım, kabul ediyorum
87 161403114 Celalettin TAŞLIALAN Okudum anladım, kabul ediyorum
88 161403115 Cemre KILIÇ Okudum anladım, kabul ediyorum
89 161403117 Damla Dilan KARA Okudum anladım, kabul ediyorum
90 161403118 Deniz BOZTAŞ Okudum anladım, kabul ediyorum
91 161403119 Deniz GÜCÜYENER Okudum anladım, kabul ediyorum
92 161403120 Ezgi GÜVENÇ Okudum anladım, kabul ediyorum
93 161403221 Hasan BAYAR Okudum anladım, kabul ediyorum
94 161403125 Hilal ULUDAĞ Okudum anladım, kabul ediyorum
95 161403131 Öykü Sena DEMİREL Okudum anladım, kabul ediyorum
96 161403133 Serap KARAKANAT Okudum anladım, kabul ediyorum
97 161403134 Sevda Nur BÜKÜN Okudum anladım, kabul ediyorum
98 161403135 Şeyma AVER Okudum anladım, kabul ediyorum
99 161403139 Hüseyin Kürşad YEŞİL Okudum anladım, kabul ediyorum
100 161403140 Mustafa ÖZDEMİR Okudum anladım, kabul ediyorum
101 161403141 Ahsen ERDOĞAN Okudum anladım, kabul ediyorum
102 161403142 Yakup AMİLAĞ Okudum anladım, kabul ediyorum
103 161403151 Ayşe YİĞİT Okudum anladım, kabul ediyorum
104 161403152 Berna ILGIN Okudum anladım, kabul ediyorum
105 161403180 Metin POLAT Okudum anladım, kabul ediyorum
106 161403183 Osman ÇELEBİ Okudum anladım, kabul ediyorum
107 161403184 Osman TOPRAK Okudum anladım, kabul ediyorum
108 161403188 Sena Nur DEGER Okudum anladım, kabul ediyorum
109 161403189 Servan ADIGÜZEL Okudum anladım, kabul ediyorum
110 161403191 Sibel KAYACAN Okudum anladım, kabul ediyorum
111 161403197 Tuğrul Can GÜDÜL Okudum anladım, kabul ediyorum
112 161403204 Gülcan ŞEN Okudum anladım, kabul ediyorum
113 161403222 Fatma ÖZGÜL Okudum anladım, kabul ediyorum
114 161403223 Cahide ERKAN Okudum anladım, kabul ediyorum
115 161403229 Mehmet Barış GÜNDÜZ Okudum anladım, kabul ediyorum
116 161403230 Güngör Sedef Konancı Okudum anladım, kabul ediyorum
117 161403231 Nur Banu BAZ Okudum anladım, kabul ediyorum
118 161403232 Hüseyin Yıldız Okudum anladım, kabul ediyorum
119 161403226 Burcu ÖĞÜT Okudum anladım, kabul ediyorum
120 141403096 Ömer ÇELİK Okudum anladım, kabul ediyorum