SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü Uygulama Eğitimi Yönergesi

Hemşirelik Bölümü Uygulama Eğitimi Yönergesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
 
MADDE 1: (1) Bu yönergenin amacı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin hemşirelik meslek derslerini kapsayan bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik hemşirelik lisans eğitiminin 8. yarıyılında verilen uygulama eğitimi sırasında uyulması gereken kuralları belirlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2: (1) Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 8. yarıyıl öğrencilerinin ve görev yapan öğretim üyesi ve elemanlarının uygulamalar sırasında uyulması gereken kuralları kapsar.
 
Dayanak
Madde 3: (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümlerine ve “Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans/Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanır.
 
Tanımlar
MADDE 3: Bu yönergede geçen;
(1) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni
(2) Rektörlük: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’nü
(3) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu’nu
(4) Fakülte: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni
(5) Uygulama Eğitimi: Öğrencilerin mezuniyet öncesi meslek derslerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim ve uygulamaları,
(6) Öğrenci Hemşire: Sekizinci yarıyıl uygulama eğitimini alamaya hak kazanan sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü öğrencisini,
(7) 8. Yarıyıl Uygulama Eğitimi Koordinatörü: Uygulama eğitiminin planlanmasından, yürütülmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim üyesi ve elemanlarını görevlendirmek ve denetlemekten bölüm başkanına karşı sorumlu öğretim elemanını tanımlar.
(8) 8. Yarıyıl Uygulama Eğitimi Yürütücüsü: Uygulamaların planlanmasından, yürütülmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu olan öğretim elemanlarını/hemşireleri/ebeleri tanımlar.
(9) Klinik uygulama I : Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği derslerinin uygulamalarını kapsar ve 14 hafta sürer.
Klinik uygulama II:  Kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği ve psikiyatri hemşireliği derslerini kapsar ve süresi 14 haftadır.
 
Uygulama
a) Hemşirelik Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 8. yarıyıl uygulama  eğitimi organizasyonundan sorumludur. Uygulamalı derslerin yürütülmesi için öğretim elemanları arasında görev dağılımı yapar. Uygulamanın eksiksiz yürütülmesi için gerekli önlemleri alır/aldırır. Resmi yazışmaları yapar/yaptırır. Uygulama yerlerinde denetimleri yapar/yaptırır.
b) 8. Yarıyıl Uygulama Eğitimi Koordinatörü, bölüm başkanı tarafından öğretim elemanları arasından görevlendirilir. 8. Yarıyıl Uygulama Eğitimi için bölüm başkanı tarafından görevlendirilen 8. Yarıyıl Uygulama Eğitimi sorumlusu/sorumluları ile birlikte uygulama eğitiminin koordinasyonunu sağlar. Uygulama rotasyonunu düzenler. Uygulama yapılacak kurum veya kuruluşlara gönderilecek olan belgelerin hazırlanmasını ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmesini takip eder. Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde bölüm başkanına iletir.
c) 8. Yarıyıl uygulama eğitimi yürütücüsü, öğrenci ile uygulama alanlarında çalışan ve öğrencinin eğitim ve öğretiminden sorumlu olan öğretim elemanları/hemşireler/ebelerden oluşur. 8. Yarıyıl uygulama eğitimi yürütücüsü uygulama sorumlusu ve uygulama koordinatörü ile koordinasyon içinde uygulama çalışmalarını ve denetimleri yürütür. Uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri alır. Uygulamanın yürütülmesi esnasında öğrencilerin devam durumlarını ve mesleki becerilerini periyodik olarak denetler. Hasta başında değerlendirme yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur. Öğrencilerin uygulama yerlerinde yapmış olduğu çalışmalara ait dokümanları dosya halinde toplar ve değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını 8. yarıyıl uygulama eğitimi koordinatörüne iletir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Sekizinci Yarıyıl Uygulama Eğitimi Uygulama Esasları
 
MADDE 4: (1) Uygulamanın Amacı;
Öğrencilerin;
a) Hemşirelik meslek derslerine yönelik edinilen teorik bilgi ve becerilerini gerçek uygulama ortamında geliştirmek,
b) Mesleki uygulama becerilerini en üst düzeye çıkarmak, hemşirelik uygulamalarını kanıta dayalı bilimsel bilgi ve becerileri kullanarak yapabilmek ve bilimsel/profesyonel çalışma esaslarını öğrenmelerini sağlamak,
c) Hemşirelik bakım sürecini sağlık sistemi içinde, yerinde uygulayarak profesyonel mesleki yaşama hazırlanmalarını, mesleki süreçlerde yaşanan sorunları fark etme, analiz etme ve çözüm üretme yeteneklerini geliştirmek
d) Sistematik yaklaşımla bakım verme becerilerini geliştirmek,
e) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda hemşirelik bakımının birey, aile ve toplum düzeyindeki önemini, anlamını ve sağlık sorunlarının çözümüne holistik yaklaşımla katkısını kavramalarını sağlamak,
f) Gebelik, doğum anı ve doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğanın takibini yapabilme, anormal durumları belirleyebilme ve acil durumlarda analitik düşünme becerileri ile çözüm üretme becerilerini geliştirmek,
h) Bebeklik, çocukluk ve adolesan dönem sağlıklı bireylerin sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalık durumunda hemşirelik bakımının sistematik yaklaşımla verilmesini sağlamak,
ı) Bireyin, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda sağlık bakım gereksinimlerine yönelik bakım süreçlerini yerinde gözlemlemek ve gerekli uygulamaları yapmak,
i) Ruh sağlığını koruma, ruh sağlığından sapma durumlarında tedavi ve rehabilitasyona yönelik bilgi ve becerileri uygulayabilmek,
j) Hemşirelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirmede sorumluluk alabilmek,
k) Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde etkin yer alma ve ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışma becerisini geliştirmek.
 
Sekizinci Yarıyıl Uygulama Eğitimine Başlayabilme Şartları (Ön Koşullar)
 
MADDE 5:
(1) Öğrencilerin hemşirelik lisans programının; birinci yılın Hemşirelik Esasları I ve II derslerini almış olması zorunludur.
(2) Öğrenci ikinci yılın İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, üçüncü yılın Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği; dördüncü yılın güz dönemi Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği dersleri olmak üzere toplam 6 dersin en az 5’inden başarılı olmak kaydıyla Sekizinci Yarıyıl Uygulama Eğitimine programına kayıt yaptırmaya hak kazanır.
 
Uygulama Dönemleri ve Süreleri
MADDE 6:
(1) Uygulama eğitimi, hemşirelik lisans eğitiminin 8. yarıyıldaki akademik takvim suresince her biri 14 hafta olmak üzere (haftada 16 saat) hemşirelik mesleki eğitim uygulama süresini ifade eder. Uygulama, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ilgili eğitim ve öğretim yılının akademik takvimi ile başlar. Eğitim, danışman öğretim elemanları tarafından seçilen iki uygulamalı meslek dersine (Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II derslerini kapsayan) ait iki rotasyon olarak yürütülür.
 (2) Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü öğrencilerinin 8. yarıyıl uygulama eğitimi programının planlanması ve yürütülmesini sağlamak üzere hemşirelik bölüm başkanının bilgisi dahilinde Uygulama Eğitimi Koordinatörü tarafından uygulama eğitimi sorumlularına uygulama eğitiminin planlanmasına yönelik görev dağılımı yapılır.
(2) Uygulama eğitimi başlamadan önce, uygulama eğitimi koordinatörü ve sorumluları tarafından hazırlanan yoklama çizelgeleri, uygulamadan sorumlu öğretim elemanına/servis sorumlu hemşiresine/ebesine ve bakım hizmetleri müdürüne teslim edilir. Çizelgeler sorumlular tarafından uygulama süresi boyunca; her uygulama günü eksiksiz bir şekilde doldurulur.
(3) Öğrenci hemşirelerin uygulama yapacakları alanlar, uygulamalardan sorumlu öğretim elemanlarının ve uygulama koordinatörleri tarafından belirlenir.
(4) Hemşirelik bölümü uygulama eğitimi sorumlu öğretim elemanları tarafından rotasyon dosyası hazırlanır. Bu dosyanın içinde rotasyonun yapıldığı klinik sorumlu hemşiresine/ebesine ve bakım hizmetleri müdürüne verilmek üzere; her öğrenci için 1 adet yoklama çizelgesi, 1 adet öğrenci değerlendirme formu ve rotasyon çizelgeleri bulunur.
(5) Hemşirelik bölümü uygulama programından sorumlu öğretim elemanları öğrencilerin değerlendirme formlarının eksiksiz doldurulmasından sorumludur.
(6) 8. yarıyıl uygulama eğitimi sırasında öğrenci hemşireler bakım sorumluluğunu üstlendiği bireyler için bakım planı uygular ve verdikleri bakımı, uygulama dosyasında belirlenen formatta hazırlar.
(7) Uygulama bitiminde ilgili dokümanlar uygulamadan sorumlu öğretim elemanına teslim edilir.
 (8) Öğrenci hemşireler uygulama yaptığı kurumun kurallarına uymak zorundadır.
 
Uygulamalara Devam Zorunluluğu
MADDE 7:
(1) Öğrenci, uygulama süreleri içinde uygulamalara devam etmek zorundadır. Her bir ders için (Klinik uygulama I ve Klinik Uygulama II) Uygulama süresinin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Madde 10’un 3. fıkrasına göre tekrar eder. Her bir staj günü 8 saattir, bir staj gününde daha az sürede uygulama stajına katılan öğrenci o staj gününde devamsızlık yapmış sayılır.
 
Uygulamaların Yapılacağı Yerler
MADDE 8:
(1) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencileri 8. Yarıyıl uygulama stajlarını, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan işbirliği doğrultusunda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri tarafından uygun görülen Gaziantep İli içerisindeki resmi kamu kurumlarında yapar.
 
Uygulama Yapan Öğrencinin Sorumluluğu
MADDE 9:
(1) Uygulama stajına çıkacak öğrenci iş sağlığı ve güvenliği sertifika programını en az bir kez başarıyla tamamlanmış olmalıdır.
(2) Öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından hazırlanan uygulama programına uymak, görevlerini zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
(3) Her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak, mekân, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, gerektiğinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(4) Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte servis sorumlu hemşiresi/ebesi/öğretim elemanı/ süpervizör hemşire rehberliğinde tedavi, bakım girişimlerine ve hasta vizitelerine katılır.
(5) Her uygulama alanı içinde, hastaya, sağlık personeline veya diğer personele verilecek hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde sorumlu hemşireye yardımcı olur.
(6) Klinik alanda gözlemlediği hasta ve sağlıklı bireyler için gerekli değerlendirmeleri ve izlemleri yapar bakım planı/rapor hazırlayarak sorumlu öğretim elemanına sunar.
(7) Öğrenci hemşire günde 8 saat olmak üzere kurumun mesai saatlerine (gündüz mesaisi olmak üzere haftalık toplam 32 saat) uygun olarak çalışır. Milli ve dini bayram tatillerinde uygulama eğitimi yapılmaz. Giriş ve çıkış saatleri kurumun mesai saatlerine uygun olarak düzenlenir.
 
Uygulamanın Değerlendirilmesi ve Kontrolü
MADDE 10:
(1) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü uygulama eğitiminin değerlendirilmesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde yapılır.
(2) Sekizinci Yarıyıl uygulama eğitiminin başarı notu en az  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen puan olup, en az bu puanı almış öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Uygulama eğitimi sonunda sorumlu hemşirenin değerlendirme notu, sorumlu öğretim elemanları tarafından yapılan klinik mini sınavlar, sorumlu öğretim elemanın değerlendirme notu ve final notu yıl içi başarı notunu temsil eder. Yıl içi uygulamaların başarı notuna katkısı %50’dir. Final sınavı okulun sınav yönetmeliğine uygun şekilde yapılır.
(3) Devamsızlık yapan öğrenci final sınavına alınmaz ve uygulamadan başarısız sayılır ve uygulamayı tekrarlar.
 
Kılık- Kıyafet
MADDE 11:
(1) Hemşirelik Bölümü öğrencileri laboratuvar, klinik ve saha uygulamalarında, uygulama yaptığı kurumun kılık, kıyafet kurallarına uyar.
(2) Öğrenciler uygulamalar sırasında öğrenci kimlik/tanıtım kartı takmak zorundadır.
 
Yürürlük
MADDE 12: (1) Bu Yönerge 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren uygulanmak üzere Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Diğer Hükümler
MADDE 13: Bu Yönergede yer almayan hususlar uygulama sorumlularının önerileri üzerine Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilgili kurulları tarafından karara bağlanır.
 
Yürütme
MADDE 14: Bu yönergeyi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.